Noah, refugee from Atlantis.

Noa, flykting från Atlantis

Now also presented, a planed prehistoric journey. Probably already in year 2023. Atlantis Pioneer

 

Carl Festin, graduated engineer, Industrial Economy, LiTH.

All use of knowledge based on what here is told is prohibited due to copyright laws. To refer to this webbsite www.resmalet.se is permitted and suitable to avoid censorship of knowledge.

( Swedish goverment is under process for hiding essential human history for public. All illegal use of copyrightprotected material can influence the process.)

 We have to accept that we are human civilisation number 2. We are the human civilisation that was built on the remainings of human civilisation number 1 and the knowledge that survived the Mediterranean refill.

The analyses behind a Mediterranean refill about 3500 B.C as the scientific explanation of about 270 myths. The mathematical and logical considerations that finally lead to the evidences of the refill and the explanation of  Biblic flood and Atlantis.

Due to mathematical knowledge, scientific facts, historical myths and common sence the Atlantis capital Poseidopolis is located and the Mediterranean refill is also proven. 

All theories are since 2008 on this website presented. January 2015 are all proven.

Human civilisation number one. We are the human civilisation number two based on knowledge that surrviveid the Mediterranean refill. ( Renewed 24/6 2017.)

Atlantis. Atlantis main island Basileia and some analysis due to verification. ( Renewed 02/08 2015.)

Poseidopolis, Atlantis.  Capital of Atlantis, Poseidopolis. ( Google Earth layout since 21/1 2015. Painting added since 6/3 2015.)  Added is Posedopolis size placed in capitals Stockholm, London and Washington. Price for painting:  ( Renewed 23/10 2022.)

Photos from Poseidopolis. Photos from Poseidopolis is widly seen among leaderships. ( Renewed 23/10 2022.)

Ur-Athen. Prehistoric greece capital that can be almost intact preserved. ( Renewed 30/07 2015.)

Rhakotis Egypt prehistoric capital the origin of human civilisation and agriculture.  ( Renewed 20/5 2016 due to search after Egypt flight 804.) 

Channels Kinaros-, Karpathos- and Poseidopolis-chanel. Impressing constructions for freshwater supply. ( New material added 1/8 2015.)

Hilltops. With their most valuable belongings people escapes to the highest place they can reach. Ten most intresting hilltops are located. ( Renewed 30/7 2015.)

Earthquakes.  Forcasted earthquakes in Italy. ( Renewed 20/1 2017)  Since years ago forcasted eartquake regions elsewhere. ( Public since 14/8 2017 )

Refill  Scientific explanation of the Biblic flood and Atlantis. ( Renewed 03/08 2015.) 

Black Sea river.  Now flooded freshwater Black Sea river and lakesystem that until refill was in todays Aegean Sea. ( Renewed 3/8 2015.)

Isthmus.  Prehistoric Isthmus is the very big and torrential final part of Black Sea River. Essential border for deviding prehistoric humans in to Asians and Europeans. ( Renewed 20/4 2016.)

Black Sea ecological collapse.  The only possible scientific solution that rejects all earlier presented theories. Evan 5 more big lakes ecological system was vanished ( Renewed 3/8 2015.)

The Waterborder.  Neanderthal and Europe was separated from Asia and Homosapiens by the waterborder.( Renewed 4/8 2015.)

ECS.  Extreme Citizen Science. Invitation and instructions for common people to participate in detecting prehistoric human civilisation. ECS for Poseidopolis has started. ( Renewed 16/8 2015.)

The Octopus Era. As Atlantis, Biblic flood an other myths are proven sustainable the era when all refillmyths was rejected as pseudoscience is defined.( New 5/8 2015.)

English Most logical prehistoric start for myths and history. ( Renewed 4/8 2015)

Superior theory. A rejection of the refill is just possiblel without mathematical skill.  ( Renewed 4/8 2015)

Pictures and prices: Prices are set to aviod illegal use. ( Renewed 1/8 2017)

Replika. Riskfritt köp av replika av mänsklighetens viktigaste tavla. Det vetenskapliga erkännandet av återfyllnaden så nära att erbjudandet har upphört. ( Renewed 15/3 2021)

Illustrations Bo Torstemo will illustrate. Some former illustrations  ( 6/3 2015)

Atlantis Pioneer: A prehistoric journey. Visit three prehistoric capitals and learn about the geographic conditions that once devided europeans from asians. ( Renewed 2/10 2016)

Script august 2012.  Script that is sent to swedish court in conflict with swedish authorities. ( Some added and better written,october 2012 )

Copyright illegal use of my material.   Refillcalculations and explaination of Ötzis destiny.

Google Earth. Technical tool available for four billion internetusers that by them self can confirm Poseidopolis, Atlantis. 

Script spread, refered to and also public and available on this website since 2008.  Öppna. 

När Atlantis gick under förändrades världen och den vetenskapliga utvecklingen förlorade  flera tusen år. Atlantis undergång och dess konsekvenser är den enskilt största händelsen i mänsklighetens historia.

Med förklaringen på gåtan Atlantis kommer mänsklighetens historia att omprövas och mängder av historiska frågetecken få sin förklaring. Författaren välkomnar alla med avvikande mening, att med vetenskapliga  argument och bevis ställa dessa mot författarens. 

Den framlagda hypotesen är att Medelhavet återfylldes för ca 5500 år sedan och dränkte området som var grunden till mänsklig civilisation.

Under den senaste istiden,för ca 50000 år sedan, skiljdes Medelhavet och Atlanten åt. Detta på grund av sjunkande havsnivåer och den undervattenström som för sediment genom Gibraltarsund och ut i Atlanten från Medelhavet. Denna underström skapas att av avdunstningen från Medelhavet motsvarande 1 meter vatten årligen skapar en förhöjd salthalt och en osmotisk skillnad mellan Medelhavet och Atlanten. Balans uppnås genom ett skiktat flöde genom Gibraltar motsvarande 25 meter in i överströmmar och 24 meter ut i underströmmar och en meter avdunstar.  Sedimentet förs således kontinuerligt ut och bygger upp en vall som blev avskiljningen då havsnivåerna sjönk. Det är denna process som repetativt avskiljer Medelhavet från Atlanten. Sedimentvallen ligger ca 40-50 km utanför Gibraltar och dess höjd är högt över tröskeln vid Gibraltar.

Eftersom Medelhavet har större avdunstning än tillrinning så sjunker ytan. När ytan sjunkit ca 2000 meterhar den också minskat till den nivå som medför att det  råder jämvikt mellan avdunstning och tillrinning. Ett nytt landskap har skapats och mitt emellan Herakles stoder, Kreta och Al Jabal al Akhdar, bryter toppen av Medelhavsryggen igenom vattenytan och en ö av Jyllands storlek framträder.

Denna ö befolkas av en ljushylta, blåögda, blonda och storvuxna  människor och ön får namnet Basileia och riket Atlantis. Dess befolkning utvecklar en civilisation med kunskaper motsvarande en förindustriell nivå. Deras rike sträcker sig runt nuvarande Joniska havet över Sicilianska ryggen som är torrlagd. Joniska havet är ett atlantiskt innanhav och dess namn är Atlanten. Deras befolknings och kunskapscentrum heter Poseidopolis och ligger på sydöstra delen av ön.

Vid tidpunkten 3500 f.kr dominerar atlanterna området väster om Herakles stoder. Grekernas område är norr om kuststräckan från  Kreta och österut. Grekerna verkar på botten av nuvarande Egeiska Havet har där ett utmärkt jordbrukslandskap. Deras kunskapscentra är UR-Athen och ligger vid mynningen av floden som tömmer Svarta Havet.

Egyptierna bor vid Nilen och deras centrum är vid Nilens utlopp.

När inlandsisarna smälter bryter världshavet igenom sedimentvallen och enorma mängder vatten forsar in i Medelhavet. Östra Medelhavet är fortfarande avskiljt från Västra Medelhavet och katastrofen av Sicilianska ryggen. Detta förvärrar dock bara förloppet. Då vattnet bryter igenom Sicilianska ryggen  eroderar den och det fyllda Västra Medelhavet börjar tömmas över i Östra Medelhavet. Stighastigheten blir snabb och förloppet mycket mera dramatiskt än vad flödet in vid Gibraltar åstadkommer. Atlanternas huvudö Basileia dränks. De flesta atlanterna omkommer. Överlever gör ett fåtal som har till gång till båtar och de som finns på ockuperat område. Grekerna flyr upp till bergstopparna och befolkar det som blir den  grekiska övärlden, egyptierna flyr uppströms Nilen. 

Ca 270 myter om händelsen finns spridda över världen. Berättelsen om syndafloden och Noas återges både i Bibeln och Koranen. Berättelsen nedtecknas 360 f.kr av Platon och beskriver Atlantis.

Atlantiska flyktingar sprider kunskaper i sina nya etableringar och får ofta en dominerande roll. Deras kunskaper medför att eftervärlden tolkar deras verk såsom plötsliga utvecklingssprång, den formativa perioden, när det i själva verket är spridda  rester av mänsklighetens största katastrof och tillbakagång. 

Mänsklig civilisation förlorar ca 5000 år i utveckling.  Felaktigt tror arkeologerna att Sumerernas rike är civilisationens vagga. Felaktigt tror man att övre Egyptens civilisation är invandrad söderifrån. Felaktigt tror man att utvecklingen i olika regioner sker oberoende. Felaktigt tror man att jordbrukets vagga är i nuvarande Israel och Libanon. Felaktigt tror man att indoeuropéernas ursprung är från öster och Kaukasus. Dessa samt 1000-tals andra felaktiga slutsatser dras av vetenskapen för att man inte känner till Medelhavets återfyllnad och dess flyktingkatastrof.

Under havets yta finns fortfarande städerna Poseidopolis, Ur-Athen och Rhakotis. De två senare städernas placering ligger i änden på Svarta Havsflodens respektive Nilens översvämmade flodfåra. Ur-Athen ca 80 km syd om Rhodos sydspets och Rhakotis 112 km från Nilens mynning 39 graders åt nordost.  Poseidopolis, Atlanternas huvudstad på samma djup på den nordöstra delen av översvämmade Basileia vilket är de högsta delarna av Medelhavsryggen.

Flyende människors dyrbaraste ägodelar finns ansamlade på dränkta bergstoppar. Basileias högsta topp utgörs av Herodotosberget. Troligen denna och andra dränkta toppar på Basileia är fulla av forntida människors dyrbaraste ägodelar möjliga att ta med i flykt. Även flera dränkta toppar i Egeiska havet är fulla av oupptäckta forntida värdeföremål. Guld, brons och obsidianföremål av hög klass.

Med dessa tydligt angivna lägen kommer enormt betydelsefulla fornlämningar att hittas. Bekräftelsen att Medelhavet återfyllts för ca 5500 år sedan kommer att innebära en helt ny syn på mänskligheten, vårt ursprung, vår fördröjda utveckling, våra konflikter och vårt förhållningssätt gentemot varandra. 

Berättelsen om Atlantis lät sig berättas och nedtecknas av Platon för att få en förklaring på ursprunget av alla barbarfolk och hellener som ständigt dyker upp i nya konstellationer. Den grekiska aristokratins rasistiska syn på barbarer, med Aristoteles i spetsen, lät förstöra slutet på berättelsen om Atlantis för att grekisk aristokrati  ville dölja att de hade samma ursprung som barbarer och hellener.

Det kan bli en mycket smärtsam insikt. Om historien Atlantis förblivit intakt hade sannolikt varken indianer, judar eller andra folk  kunnat utsättas för rena utrotningsförsök. Mänsklig civilisation och ledande dynastier har sitt ursprung från atlantiska flyktingar och ättlingar. Vad som betecknas som europeiskt och nordiskt utseende är primärt atlantiskt. Indoeuropeer, hellener, barbarer, berber, germaner, arier, judar etc som har europeiska alternativt  kaukasiskt utseende är folk med större inslag av atlantiskt genetiskt och kulturellt arv. Atlanterna har ofta utnyttjat sina kunskaper och bildat överklass eller ledande dynastier världen över.   

Svaret på gåtan Atlantis ligger på Medelhavets botten.

I boken berörs långt ifrån alla frågeställningar som genom hypotesen får sin lösning. Generellt kan man uttrycka det på följande vis. Det finns ingenting inom mänsklighetens historia som inte har sin grund i Medelhavets återfyllnad. Händelsen dödade merparten av de som bar på mänsklighetens samlade kunskaper. De som överlevde representerade den då den civiliserade världen och tvingades till glest befolkade och perifera områden. Katastrofen tvingade brutalt ihop helt olika etniska grupper, med helt olika kunskapsnivåer. Bofasta stadsbor och jordbrukare med herdefolk där det var herdarnas marker som skulle börja fördelas och brukas. Etniskt, språkligt, kulturellt etc var varje särart hotad och konsekvensen är att denna mänsklighetens brutala och påtvingade situation på alla sätt påverkade människorna där konsekvenserna framgent bär på hela skalan från fredligt samförstånd till utrotning av varandra. Slutsatsen är att allt som efter återfyllnaden skett i mänsklig historia i sociala mönster, religion, samhällsbyggnad, etnicitet, konflikter etc etc är så starkt kopplade till händelsen att allt, ofta i mycket stor grad är en konsekvens av händelsen.

Hypotesen sprids till institutioner och lärosäten världen över. Varningar lämnas att det jordbävningsdrabbade Medelhavsområdet beror på sättningar från vattenmassornas tyngd. Valet att inte veta är fritt. 

 

Copyright is owned by Carl Festin. Illegal use of pictures, text and analysis will be at fee 100 000 000 SEK. 

Aktieemission till upplevelseföretag: Öppna.

Kontakt med författaren: Carl Festin.  Östersund

carlfestin@hotmail.com

Allmänna frågor till författaren och debattforum i gästbok.  öppna 

Political Statement: öppna.